ROZMOWA Z BURMISTRZ JOLANTĄ BARSKĄ

W lipcu uczestniczyła Pani w przyznaniu pozwoleń na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest – Park. Firma działająca w nyskiej podstrefie przy ul. Karpackiej otrzymała pozwolenie na dalszą rozbudowę. Co dziś dzieje się w tym przemysłowym rejonie miasta i jakie są perspektywy dalszego rozwoju firm?

Na terenach strefy ekonomicznej w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej funkcjonują firmy z branży budowlanej, Vasco Doors i Alsecco, które rozwijają swoją działalność i zwiększają zatrudnienie. Alsecco rozpoczęło działalność w strefie ekonomicznej w 2009 r. Rozpoczęło od jednej hali o powierzchni 5 tys. m2., a aktualnie firma posiada hale o powierzchni 14 tys. m2 i trwa budowa kolejnej hali. Firma zatrudnia obecnie ponad 300 pracowników. Po rozbudowie będzie ponad 400 pracowników i 19 tys. m2 powierzchni hal. Vasco Doors rozpoczęło swoją działalność w strefie w 2012 roku i zdecydowało się na rozszerzenie działalności w Nysie. W lipcu br. firma otrzymała zgodę na rozszerzenie działalności w strefie i planuje budowę nowej hali, w którą zainwestuje kolejne 10 mln zł. Jest problem z firmą Advantech, która rozpoczęła budowę zakładu i nie kontynuuje prac, ale przy pomocy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, staramy się rozwiązać ten problem. Po realizacji nowych inwestycji w strefie przy ul. Karpackiej, będzie pracowało ponad 500 osób. Przypomnę jeszcze, że pracujemy nad dokumentacją projektową uzbrojenia 156 ha nowych terenów inwestycyjnych w obszarze Goświnowic i Radzikowic. Prowadzimy już rozmowy z inwestorami zainteresowanymi nabyciem terenów i inwestowaniem w tym obszarze. W grudniu br. nastąpią pierwsze transakcje związane z nabyciem gruntu.
                                                     


                                            
                                                                                                            
Są również inwestorzy poza strefą ekonomiczną?   

Przy ul. Krasińskiego inwestycję rozpoczęła firma Dywanopol. Buduje obiekt o powierzchni 4 tys. m2. Będzie to zakład usługowo-handlowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to luty 2015 roku. McDonald’s natomiast kończy dokumentację projektową i jeszcze w tym roku rozpocznie budowę. Powstały nowe obiekty handlowe w Nysie: Castorama i Vendo Park. Firma Bioagra nabyła nowy teren inwestycyjny po byłej Fabryce Domów pod przyszłe inwestycje. Trwają rozmowy z kilkoma inwestorami, którzy zainteresowani są realizowaniem przedsięwzięć biznesowych na terenie naszej gminy.

Jak Pani ocenia sytuację gospodarczą w gminie ?  

O sytuacji gospodarczej mogę mówić na podstawie następujących wskaźników. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku wynosił 24,9 mln zł., w 2011 roku 29,5 mln zł, a w 2014 według planu wyniesie 33,8 mln zł. Od 2011 roku udział gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych stale rośnie. Udział gminy Nysa w podatku od osób prawnych od 2009 roku również rośnie. W 2009 roku wynosił 833 tys. zł. W 2013 roku wynosił 1,1 mln zł. a w tym roku 2014 przewidujemy ponad 1,2 mln zł. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2009 wynosiła 6784, natomiast w 2013 roku według danych GUS było zarejestrowanych 6921 podmiotów gospodarczych. Z tego wynika, że sytuacja działających na terenie naszej gminy firm ulega poprawie, chętniej i odważniej inwestują, czemu sprzyjają również inwestycje gminne, bo pamiętamy wszyscy tragiczny okres upadku zakładów pracy, kiedy to bezrobocie w naszej gminie rosło w zastraszającym tempie. W 2000 roku wg. raportu PUP wynosiło 6112 osób. W 2003 roku było 7838 osób bezrobotnych, czyli więcej niż dzisiaj jest osób bezrobotnych w całym powiecie nyskim. W 2009 roku było 3369 osób bezrobotnych, a na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2987 osób. Te cyfry najlepiej przedstawiają sytuację i to są fakty.

Rzeźnia w Nysie przy moście Bema znalazła nowego właściciela. Proszę wyjaśnić, dlaczego tak trudno było znaleźć nabywcę dla tej nieruchomości?

Sytuacja prawna nieruchomości była skomplikowana. Obiekt był własnością osoby fizycznej, natomiast teren, na którym był wzniesiony należał do Skarbu Państwa. Komornik prowadził postępowanie związane z egzekucją zadłużenia z nieruchomości. Po wycenie nieruchomości komornik przeprowadził kilka licytacji i dopiero w maju 2014 roku znalazł się inwestor. Nowy właściciel jest szansą na zagospodarowanie obiektu i poprawę estetyki terenu.


źródło: nysa.eu
wtorek, 16 września 2014
Posted by freshmen

ODBUDOWA RYNKU W NYSIE - WIZUALIZACJE

Gmina Nysa rozstrzygnęła przetarg na oddanie inwestorowi w wieczyste użytkowanie na 99 lat trzech działek w Rynku o powierzchni 2570 m2. Inwestor będzie mógł wybudować obiekt nawiązujący do zabudowy sprzed 1945r. Przypomnijmy, że w 2009r. jeden z przedsiębiorców odbudował na nyskim rynku wieżę ratuszową, której jest właścicielem. Tym razem Gmina Nysa oddaje trzy swoje nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Do przetargu – do 30 czerwca wpłacając wadium oraz składając ofertę do dnia 07 lipca 2014r. - zgłosił się jeden inwestor, Centrum Spółka z o.o. z Nysy. Cena wywoławcza użytkowania wieczystego na 99 lat trzech działek w Rynku wynosi  1 654 000 zł. Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25%. Opłata roczna przez 99 lat, jaką ponosi inwestor wynosi 4,5 % ceny osiągniętej w przetargu (ok. 75 tys. zł rocznie) plus podatek od nieruchomości. Właścicielem obszaru trzech działek na tzw. plantach jest dalej gmina Nysa. W przeszłości sprzedaż terenu inwestorowi w centrum Nysy nie zawsze prowadziła do zagospodarowania. Jeśli chodzi o zabudowę plantów na Rynku inwestor w ciągu 3 lat od podpisania aktu notarialnego powinien rozpocząć inwestycję, a zakończyć w ciągu 8 lat. W przypadku nie dotrzymania terminów gmina Nysa może odebrać prawo wieczystego użytkowania inwestorowi.

Odtworzenie układu urbanistycznego pozwoli w przyszłości na przebudowę dróg, chodników oraz wyznaczenie terenów rekreacyjnych w Rynku

Przebudowa ulicy Krzywoustego w 2011r. na odcinku od Wieży Ziębickiej do Rynku - z nowymi chodnikami, fontanną, ławeczkami i elementami architektury zielonej, była zapowiedzią tego, jak wyglądać będą pozostałe ulice przylegające do Rynku. W najbliższych latach planowana jest realizacja przebudowy ulic: Celnej i Biskupa Jarosława, miasto czeka także przebudowa samego Rynku. W 2012 zakończony został remont i konserwacja elewacji zabytkowego Domu Wagi Miejskiej. Tuż obok przeprowadzono w 2012r. także remont elewacji kamieniczki Wspólnoty Mieszkaniowej 191 na Rynku.


PRZEDWOJENNA ZABUDOWAZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie w dniu 2 października 1996r., teren trzech działek na Rynku (aktualnie teren pokryty trawą) przeznaczony jest do zabudowy pod działalność: usługową (handel, gastronomia), wystawienniczą, kulturalną oraz inne funkcje publiczne. Dopuszczalne są także funkcje mieszkalne. Obiekt w Rynku ma nawiązywać do historycznie ukształtowanej linii zabudowy sprzed 1945 r. i będzie musiał uzyskać m.in. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wraz z odbudową kamienicy na trzech działkach w Rynku, odnowieniem ulic, zaprojektowaniem terenów zielonych i rekreacyjnych, będzie możliwe ograniczenie ruchu w Rynku. Dokładny układ komunikacyjny w samym sercu miasta zostanie opracowany przez ekspertów i skonsultowany z mieszkańcami, podobnie zresztą jak projekty przebudowy poszczególnych ulic. Przebudowa Rynku prowadzić powinna do utworzenia dwóch dużych placów atrakcyjnych dla mieszkańców do celów rekreacyjnych: przed Bazyliką Św. Jakuba i św. Agnieszki oraz przed Domem Starej Wagi.


WIZUALIZACJE


źródło: nysa.eu
środa, 27 sierpnia 2014
Posted by freshmen

INWESTYCJE W OBIEKTYWIE 19.08.14 Renowacja elewacji kamienic przy ulicy Piastowskiej 2, 4 i 6.


Rozbudowa Hotelu Redos w końcowym etapie.


Modernizacja wałów i tamy na Nysie Kłodzkiej
wraz z budową budynków technicznych.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
ul. Rodziewiczówny oraz Powstańców Śląskich.


Gruntowna przebudowa ul. Chopina.


Remont budynku przy ul. Chopina (widok od podwórka).

źródło: nysainwestycje.blogspot.com

wtorek, 19 sierpnia 2014
Posted by freshmen

DOCZEKALIŚMY SIĘ ! PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ OBWODNICY

W dniu 6 sierpnia 2014 roku w siedzibie Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na budowę obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.
 
W przetargu na budowę obwodnicy wystartowało 8 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm „Mota Engil” Kraków i „Himmel & Papesch” Opole. Wykonawca ten zaproponował realizację zadania za kwotę 307,440 mln zł dając na wykonane prace 10 lat gwarancji. Obwodnica ma być gotowa w 32 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie zostanie zrealizowane będzie w systemie Projektuj& Buduj.
Potrzebę budowy obwodnic dla Nysy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostrzegała już od dawna i od co najmniej kilkunastu lat podejmowaliśmy działania, aby prace nad tą obwodnicą mogły ruszyć. W pierwszym etapie GDDKiA – jako instytucja, która finansuje i nadzoruje budowę obwodnic - wykonała w latach 2006-2009 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe poprzedzone Studium Transporto¬wym. Poddano w nim dokładnej analizie oraz konsultacjom społecznym różne możliwości ukształtowania drogi. W efekcie wyłoniono najlepszy przebieg obwodnicy, czyli północno-wschodni wariant nr VI. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy obwodnicy Nysy GDDKiA uzyskała w 2009 r. W kolejnych latach trwały starania o uzyskanie finansowania tej inwestycji, które zostały uwieńczone w roku 2013, kiedy to GDDKiA mogła ogłosić przetarg. Nastąpiło to w grudniu 2013 r., a rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w maju 2014 roku.
 
W ramach zadania zostaną wykonane w szczególności:
- aktualizacja dokumentacji projektowej i dostosowanie rozwiązań projektowych do aktualnych założeń technicznych;
- uzyskanie decyzji Wojewody Opolskiego zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID);
- budowa 16,5 km nowego odcinka w ciągu dróg krajowych, w tym: 7,4 km jako ciąg drogi krajowej nr 46 (droga dwujezdniowa) oraz 9,1 km jako ciąg drogi krajowej nr 41 (droga jednojezdniowa, na odcinku 4 km z dodatkowymi pasami do wyprzedzania – tzw. 2+1);
- budowa 14 obiektów mostowych, w tym 383-metrowego mostu nad rzeką Nysą Kłodzką ze 100 metrowym przęsłem nurtowym oraz 2 obiekty nad istniejącymi liniami kolejowymi z Nysy w stronę Brzegu i w stronę Opola;
- 5 skrzyżowań drogowych, w tym 4 ronda średnie oraz węzeł drogowy typu WB na skrzyżowaniu projektowanej i istniejącej drogi krajowej nr 46 w obrębie tzw. Górki Hanuszowskiej;
- drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych, równoległe do ciągu obwodnicy;
- 10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych;
- przygotowany zostanie teren pod przyszłe obustronne parkingi.
 
Zgodnie z harmonogramem, na przełomie I i II kwartału 2015 r., po uzyskaniu decyzji ZRiD, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane, które potrwają do II połowy 2017 r.
 
Korzyści płynące z wybudowania obwodnicy Nysy:
Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie.


 źródło: gddkia.gov.pl

INNE ŹRÓDŁA: Radio Opole
środa, 6 sierpnia 2014
Posted by freshmen

RONDO NA ASNYKA GOTOWE

Dobiegła końca budowa nowego ronda na skrzyżowaniu w ulicach: Asnyka (droga krajowa), Racławickiej (droga gminna)  i Kraszewskiego (droga powiatowa). Wokół ronda przebudowano także chodniki dla pieszych i wytyczono ścieżki dla rowerzystów. Na odcinku pomiędzy ul. Racławicką a ul. Asnyka powstała też nowa  droga. Łączna długość odcinków utwardzanych wyniosła około 420 m. Na istniejących odcinkach dróg w ulicach Asnyka i Bema utrzymany został pierwotny układ komunikacyjny. Droga jest dwukierunkowa, dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Koszt realizacji zadania wyniósł 3,6 mln zł. Oprócz gminy Nysa w kosztach przedsięwzięcia partycypują także inwestorzy, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą w tym rejonie. Przypomnimy, że jedną z nieruchomości o powierzchni 0,2953 ha zakupiła od gminy Nysa w 2010 roku firma McDonald’s. 


Fot. UM Nysa
źródło: nysainwestycje.blogspot.com
wtorek, 29 lipca 2014
Posted by freshmen

Statystyki

Czas

CZY UWAŻASZ, ŻE ZABUDOWA PLANTÓW KAMIENICZKAMI TO DOBRY POMYSŁ ?

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -